Aydınlatma Metni

Çalışan Aydınlatma, Açık Rıza ve Taahhüt Metni

MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş. 

Çalışan Aydınlatma Metni

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili Kanun, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 

 

Bu metin, MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) çalışanlarına ait kişisel verilerin Kanun çerçevesinde işlenmesi kapsamındaki Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu minvalde, metnin uygulama alanı, Şirket’in çalışanlarına ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir. Lütfen bu aydınlatma yükümlülüğünü dikkatlice okuyarak, Şirket bünyesinde çalıştığınız süre zarfında işlenen verilerinize ilişkin prosedürleri inceleyiniz. Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Bu metinde yer alan;

 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Çalışan: Şirket’in resmi kayıtlarında yer alan personellerini,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

1. Veri Kategorileri ve Veri Türleri

 

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik bilgileri (cüzdan seri no, aile sıra no ve diğerleri), kimlik fotoğrafı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, paylaşılması halinde pasaport numarası, uyruk, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ehliyet fotokopisi, ehliyet numarası, varsa yabancı kimlik numarası

İletişim Bilgisi

Ev adresi, ikametgah posta adresi ve paylaştığı diğer adresler, e-posta, telefon / cep telefonu, çalışana tahsis edilen cep telefon numarası

Lokasyon

Elektronik cihaz konum bilgisi (teknik destek talebinde)

Özlük

İşe başlama/bitiş tarihi, departman, meslek grubu, unvan, bordro bilgileri, izin durumu, ücret bilgileri, çalışan pozisyon bilgisi, teslim ve iade tarihleri, görev yeri ve görev tarihi bilgileri,  kıdem-ihbar bilgisi, işe giriş / çıkış kayıtları (çalışan mesai saat bilgileri), AGİ bilgileri (Aile bildirim formu), uyarı ve savunmalar

İşlem Güvenliği

Pc/e-posta/sistem ve uygulama kullanıcı işlem bilgileri,  internet trafik verileri (ağ hareketleri, URL bilgileri, IP adresi, MAC adresi ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri, siteye ilişkin geçmiş kullanım bilgileri, erişim saati, protokol tipi, protokol boyutu), Şirket ağlarına bağlantı esnasında log kayıtları, internet kullanım bilgileri

Risk Yönetimi

Elektronik cihazlar ve ağ bilgileri

Finansal Bilgi

Banka hesap bilgileri, maaş bilgisi, borç bakiyesi, IBAN numarası, ödeme bilgileri, maaş haczi bilgileri, tahsilat bilgisi, finansal veriler

 

Mesleki Deneyim

Öğrenim durumu, öğrenci belgesi, diploma ve mezuniyet bilgisi, diploma fotokopisi, askerlik durumu ve terhis belgesi, sürücü belgesi, hijyen belgesi, kurs/seminer/eğitim sertifika bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Giriş çıkış bilgileri, CCTV kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

CCTV kayıtları, fotoğraflar

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler

Adli sicil kayıtları

Sağlık Verisi

Genel sağlık raporu, akciğer raporu, kan sayım raporu, portör muayenesi (mutfak çalışanlarından)

Hasarlı Odaya İlişkin Detaylar

Hasarlı oda veya olaya ilişkin bilgiler

Sigorta Bilgisi ve Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi

prim bilgileri, bireysel emeklilik sigorta bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri, SGK bilgileri, SGK bildirgeleri

Araç Bilgisi

Tahsis edilen aracın plaka bilgisi

Çalışan Harcama Bilgisi

Çalışanın harcadığı masraf tutarı ve açıklamalar

 

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Şirket, çalışanlarının iş başvurusu ve işe alım süreçlerinde, iş ilişkisinin devam ettiği süre boyunca ve ilişki sona erdikten sonra bazı sınırlı durumlarda kişisel verileri, Şirket nezdindeki her bir veri işleme faaliyeti sürecindeki detayı ile birlikte aşağıdaki yöntemler ile temin etmektedir:

 

 • İş başvurusu sırasında başvuru formu aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz kişisel verilerin çalışan tarafından fiziksel olarak iletmesi suretiyle otomatik olmayan yollarla,
 • İş başvurusu sırasında CV vasıtasıyla paylaşılan kişisel verilerin, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • İş başvurusu sırasında gerçekleştirilen mülakatlarda sözlü ve yazılı olarak otomatik olmayan yollarla,
 • İş başvuru sırasında sunulan referanslar ile telefon yolu ile iletişime geçilmesi suretiyle otomatik olarak,
 • İşe girişin sağlanması ve özlük dosyasının oluşturulabilmesi adına gerekli bilgi ve belgelerin fiziki olarak veya elektronik ortamda toplanması ve işe başlandığında çalışana kurum içi politikaların sunulması suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Üzerine zimmetlenen telefon ve bilgisayarlar ile otomatik olarak,
 • Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla otomatik yollarla,
 • Çalışan için verilen eğitimler esnasında ve disiplin süreçlerinin yürütülmesi sırasında yazılı olarak veya bilgisayar aracılığıyla otomatik olarak veya otomatik olmayan yollarla,
 • Temin edilen özlük bilgilerinin bordrolama faaliyeti esnasında otomatik olarak,
 • Temin edilen özlük bilgilerinin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için kullanılması ile otomatik olarak,
 • Çalışanın bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasından faydalanılması için, Çalışan tarafından fiziksel olarak iletmesi suretiyle otomatik olmayan yollarla,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle fiziksel olarak otomatik olmayan yollarla,
 • Şirkete ait mali evrak, yönetim evrakı ve sözleşme asıllarının arşivlenmesi için çalışan veya üçüncü kişi iş ortakları tarafından fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Çalışanların maaş ve avans ödemelerinin gerçekleştirilmesi için çalışandan sözlü olarak ya suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Çalışanın masraf takibinin ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi ve ürün/hizmet sipariş ve tedarik süreçlerinin yürütülmesi için çalışan tarafından elektronik veya fiziksel ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket’in mali denetim süreçlerinin yürütülmesi için çalışanın yazılı veya sözlü olarak fiziksel ortamda veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla temin edilmektedir.

 

Kimlik Bilgisi

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

İletişim Bilgisi

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

Lokasyon

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

Özlük

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

İşlem Güvenliği

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Risk Yönetimi

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Finansal Bilgi

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

Mesleki Deneyim

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sağlık Bilgileri

 • Sizlerden aldığımız açık rızanız
 •  

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 • Sizlerden aldığımız açık rızanız

Sigorta Bilgisi ve Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

 

Hasarlı Odaya İlişkin Detaylar

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Araç Bilgisi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

Çalışan Harcama Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

 

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Bu metin kapsamında ilgili kişilerin kişisel verileri, yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 


Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Özlük

Finans

Mesleki Deneyim

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Sağlık Bilgileri

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Lokasyon

Özlük

İşlem Güvenliği

Risk Yönetimi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Kimlik Bilgisi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

İletişim Bilgisi

 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi

Özlük

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Finans

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Mesleki Deneyim

 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliği

Sağlık Bilgileri

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

Hasarlı Odaya İlişkin Detaylar

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Sigorta ve Yan Haklar Bilgisi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Araç Bilgisi

 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliği

Çalışan Harcama Bilgisi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan çalışan kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak (yurt içinde) aşağıdaki kişi gruplarına aktarılabilecektir.

 

   i.      tedarikçilerimize,

 ii.      iş ortaklarımıza ve

 iii.      kanunen yetkili kamu kurumlarına

 

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

 

Aktarım Amacı

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

Tarafınızca verilmiş olan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin yurt dışına hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir.

 

Çalışanlarımızın verileri aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için yurt dışındaki tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş sürekliliğinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

 

5. İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirket internet sitesinden erişebileceğiniz İletişim Formu’nu doldurarak, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu Şirket resmi e-mail adresi mvk@mvkyapi.com.tr ve resmi telefon hattı olan 0 216 369 09 97 numarası üzerinden veya Şirket’in Bağdat Caddesi Hacı Mavuk İş Merkezi No:357 / 1 Kadıköy / İstanbul  adresine ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.

 

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

 

 • Başvuru sahibinin adı soyadı,
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,
 • Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,
 • Başvuru yöntemleri ve
 • Başvuru yazılı ise imza.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

İlgili kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

© 2013 MVK Sitede kullanılan yazı ve görsellerin her hakkı saklıdır. İzin almadan kullanılamaz.