Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma ve Taahhüt Metni

MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş. 

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili Kanun, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 

 

Bu metin, MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş. (Şirket) tarafından, Şirket’e başvuru yapan çalışan adaylarına ait kişisel verilerin, Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu kapsamda metnin uygulama alanı, Şirket’e başvuru yapan çalışan adaylarına ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir. Lütfen bu aydınlatma yükümlülüğünü dikkatlice okuyarak, Şirket bünyesinde bu süreçte işlenen verilerinize ilişkin hükümleri inceleyiniz. Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Bu metinde yer alan;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

1. İlgili Kişi, Veri Kategorileri ve Veri Türleri

 

Çalışan Adayı

 

 

 

Kimlik Bilgisi

Kimlik bilgileri (ad-soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal uyruk bilgisi)

İletişim Bilgisi

Cep telefonu, ev telefonu, adres

Özlük ve Mesleki Deneyim

Askerlik durumu, sürücü belgesi bilgisi, eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, iş tecrübesi, kurs/seminer/ sertifika / ödül ve takdir bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Görüşmeye çağırılan adaylar için CCTV kamera kaydı, fotoğraf

Fiziksel Mekan Güvenliği

Görüşmeye çağırılan adaylar için CCTV kamera kaydı

 

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Çalışan adaylarının kişisel verileri iş başvurusu süresince farklı kanallarından toplanmaktadır.

Şirket, çalışan adaylarının kişisel verileri;

 

i. Kariyer.com gibi çevrimiçi CV paylaşım ortamlarından,

ii. Referans olarak adayının CV’sini ileten üçüncü kişilerden,

iii. Şirket internet sitesinden veya e-posta göndererek,

iv. Görüşmeye çağırılan adayların iş başvuru formunun doldurulmasıyla kendisinden fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

Ayrıca, çalışan adaylarının kişisel verileri Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket tarafından binaya yerleştirilen kameralar aracılığıyla elektronik olarak otomatik yollarla toplamaktadır.

 

Şirket, başvuru ve mülakat esnasında; e-posta, internet sitesi gibi iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak (i) çalışan adayının pozisyona uygunluk için değerlendirilmesi, (ii)  aday başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, (iii) adayın istihdam edilmesi, (iv) insan kaynakları süreçlerinin planlanması, (v) çalışan adayına hak ve menfaatler sağlanması, (vi) şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi gibi amaçlar başta olmak üzere “Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” başlıklı bölümde belirtilen amaçlarla orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 

Çalışan Adayı

 

Kimlik Bilgisi

 

Kimlik bilgileri (ad-soyad,  cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal uyruk bilgisi)

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İletişim Bilgisi

 

Cep telefonu, ev telefonu, adres

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Özlük ve Mesleki Deneyim

 

Askerlik durumu, sürücü belgesi bilgisi, eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, iş tecrübesi, kurs/seminer/ sertifika / ödül ve takdir bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

Görüşmeye çağırılan adaylar için CCTV kamera kaydı, fotoğraf

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Fiziksel Mekân Güvenliği

Görüşmeye çağırılan adaylar için CCTV kamera kaydı

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, bu verileri Şirket’e açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4. maddesinde yer alan (a) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, (b) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (c) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (ç) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (d) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve bu aydınlatma metninin 2. maddesinde her bir veri için yer verilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir.

 

Tüm bu sınırlara uygun olarak Şirket’e başvuran ve/veya başvurusu iletilen çalışan adaylarının kişisel verileri yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

Çalışan Adayı

 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Özlük ve Mesleki Deneyim

 

 • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar  

 

 • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak (i) tedarikçilerimiz ve (ii) kanunen yetkili kamu kurumlarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek ve işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

 

İlgili Kişi Grubu

Aktarım Amacı

Çalışan Adayı 

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 

5. İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

İlgili Kişi’nin Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirket internet sitesinden erişebileceğiniz İletişim Formu’nu doldurarak, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu Şirket resmi e-mail adresi mvk@mvkyapi.com.tr ve resmi telefon hattı olan 0 216 369 09 97 numarası üzerinden veya Şirket’in Bağdat Caddesi Hacı Mavuk İş Merkezi No:357 / 1 Kadıköy / İstanbul adresine ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.

 

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

 

 • Başvuru sahibinin adı soyadı,
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,
 • Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,
 • Başvuru yöntemleri ve
 • Başvuru yazılı ise imza.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

İlgili kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

© 2013 MVK Sitede kullanılan yazı ve görsellerin her hakkı saklıdır. İzin almadan kullanılamaz.